Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialueena on pääkaupunkiseutu.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää punaisten ja punavalkoisten irlanninsettereiden
harrastustoimintaa ja rodunomaista käyttöä sekä tehdä rotuja tunnetuksi.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä rodunomaisia koulutustilaisuuksia, näyttelyjä,
leirejä sekä muita setteriharrastukseen liittyviä tilaisuuksia.

Toimintansa tueksi yhdistys voi asianomaisella luvalla harjoittaa setteriaiheisen tavaran,
kuten esimerkiksi T-paitojen myyntiä, varainkeräystoimintaa sekä järjestää arpajaisia, omistaa kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä kaikki luonnolliset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, ainais-, perhe-, kannattaja- tai kunniajäseniä. Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka hallitus hyväksyy ¾ enemmistöllä.

Ainaisjäseneksi pääsee vuosijäsenmaksettuaan ainaisjäsenmaksun.

Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu samassa ruokakunnassa.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa
kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus jätetään yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt tekemättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen syyskokous vahvistaa liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun kullekin jäsenryhmälle. Ainaisjäsenillä ei ole liittymisvuoden jälkeen jäsenmaksuvelvollisuutta.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä, joiden kaikkien tulee olla yhdistyksen jäseniä, jotka ovat olleet vähintään 2 vuotta yhdistyksen jäseniä, ja eivät ole toisen vastaavan yhdistyksen hallituksen jäseniä.

Hallituksen varsinaisista- ja varajäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Aluksi arvan,
sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli joku hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhön, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
yhdistyksen kokouksessa.

Hallituksen tehtävät:

- toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

- edustaa yhdistystä

- päättää asioista, jotka eivät yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuulu kokoukselle

- valvoa näiden sääntöjen noudattamista

- valita yhdistykselle toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja mahdollisen palkkauksensa

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

- huolehtia vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä

- toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset

- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

- hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta

- laatia toimintakertomus kuluneelta tilikaudelta

- laatia talous- ja toimintasuunnitelmat seuraavaksi vuodeksi

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa asioita valmistelemaan työvaliokunnan tai toimikunnan, johon voidaan valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Asioiden hoidon niin vaatiessa, hallitus voi pitää puhelin kokouksen.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, sihteeri, rahastonhoitaja ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi- toukokuussa ja syyskokous syys- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, paitsi kannattajajäsenillä yksi ääni. Äänioikeutta ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitettavalla kirjeellä tai jäsenlehti-ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asianyhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Laki yhdistyksistä

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään