Club Show ja Open Show säännöt


1. YLEISTÄ
Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys)
epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä suostuu siihen, että hänen ilmoittautumislomakkeessa antamansa henkilötiedot saa julkaista ja antaa ulkopuolisille. Näyttelystä on ilmoitettava Irlanninsetteri-lehdessä.

2. OSALLISTUMISOIKEUS
Näyttelyyn saavat osallistua FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä rekisteröidyt koirat, jotka on tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja täyttävät voimassa olevat Kennelliiton hyväksymät terveysmääräykset. Arvostelun aikana ei koiralla saa olla kuonokoppaa tai muuta vastaavaa hallintavälinettä.
Näyttelyyn ei saa osallistua
* sairas koira
* narttu, joka imettää tai jolla on pennut mukana
* vaarallisen vihainen koira
* koira, jolle on tehty jokin toimenpide rotumääritelmän mukaan viaksi katsottavan ominaisuuden
korjaamiseksi
* koira, jonka karvapeite on värjätty tai joka on trimmattu rotumääritelmän vastaisesti, pyrkimyksenä salata esim. pitkäkarvaisuutta tai todellista karvanlaatua
* koiran karvapeitteen, kirsun ja ihon käsitteleminen sellaisilla aineilla, jotka vaikuttavat väriin, muotoon ja rakenteeseen on kielletty.
* yleisen antidoping-säännön vastainen koira
* Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat
Näyttelyyn osallistumisoikeutta ei ole
* arvostelevan tuomarin omistamalla tai kasvattamalla koiralla sinä päivänä, kun tuomari arvostelee näyttelyssä
* tuomarikokelaan omistamalla koiralla siinä kehässä, missä hän toimii harjoitusarvostelijana
Kasvattaja-luokan voi ilmoittaa ja esittää vain ryhmän kasvattajanimen omistava kasvattaja.
Jälkeläisryhmän voi ilmoittaa ja esittää vain jälkeläiskoiran omistava henkilö.

2.1. Terveysmääräykset
Näyttelyn eläinlääkäri voi tarkastaa koiria ja todetessaan koiran sairaaksi, hänellä on oikeus poistaa se näyttelystä. Eläinlääkäri voi myös ottaa koirista näytteitä näyttelyn aikana tai viiden vuorokauden kuluessa näyttelyn päättymisestä.


3. ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on tehtävä näyttelyn omalla ilmoittautumislomakkeella tai Kennelliiton hyväksymällä lomakkeella, joka on maksuineen toimitettava näyttelytoimikunnalle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Sekä maksupäivän että kirjeen postileiman päiväyksen on oltava viimeistään ilmoittautumisajan päättymispäivä. Koira on ilmoitettava näyttelyyn sillä nimellä ja sen rotuisena, jolla se on rekisteröity. Se on ilmoitettava arvosteluluokkaan, johon se on oikeutettu osallistumaan. Koiran saadessa esimerkiksi valionarvoon oikeuttavan sertinsä ilmoittautumisajan jälkeen sitä ei muuteta uuteen luokkaan vaan se pysyy ilmoitetussa luokassa. Jos koirasta on ilmoitettaessa annettu vääriä tietoja, koira voidaan sulkea näyttelystä.


4. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN
Ilmoittautumismaksu palautetaan näytteilleasettajan niin halutessa, jos
* näyttely peruutetaan
* koira on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut tai kuollut. Sairaudesta/kuolemasta on esitettävä
kahden viikon sisällä näyttelyn päättymisestä eläinlääkärintodistus, joka saa olla päivätty enintään
kaksi päivää näyttelyn jälkeen.


5. NÄYTTEILLEASETTAJAA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ
Näytteilleasettaja ei saa puhutella arvostelevaa tuomaria näyttelypaikalla ennen arvostelua eikä
arvostelun aikana ilman pakottavaa syytä.
Näytteilleasettaja ei saa häiritä eikä moittia tuomaria tai muuten käyttäytyä näyttelypaikalla
sopimattomasti tai hyvän tavan vastaisesti.
Näytteilleasettajan tulee huolehtia koiransa hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta.
Näyttelyn järjestävä yhdistys tai sen toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita koira voi aiheuttaa näyttelyn aikana.

6. VASTUUVAKUUTUS
Näyttelynjärjestäjän pitää ottaa ryhmätapaturmavakuutus tuomareille ja kehätoimitsijoille sekä
vastuuvakuutus, joka kattaa sen osan korvausvastuusta, joka näyttelyiden järjestämisestä voi syntyä yleisöä, toimihenkilöä tai ulkopuolista kohdanneesta henkilö- tai esinevahingosta.


7. ULKOMUOTOTUOMARIT
Arvostelijan on oltava yhdistyksen valitsema tuomari, jolla ei kuitenkaan välttämättä ole virallisia
arvosteluoikeuksia mikäli kokemusta rodusta on muutoin riittävästi.

8. KOIRIEN ARVOSTELU
Ulkomuototuomari antaa jokaisesta arvostelemastaan koirasta kirjallisen lausunnon yhdistyksen
lomakkeella. Lomakkeen jäljennös annetaan näytteilleasettajalle. Tuomari voi niin harkitessaan
hyväksyä vain Kennelliiton vahvistaman eläinlääkärintodistuksen ja huomioida sen arvostelussaan, jos koiralla on näyttelyarvosteluun vaikuttava vamma (esim. nikamavika hännässä tai hammaspuutos). Tuomarin todettua, ettei uroksella ole normaalit kivekset, urosta ei arvostella ellei sitä esitetä noviisiluokassa. Koiraa ei saa häiritä sitä arvosteltaessa eikä pyrkiä huonontamaan sen
kilpailumahdollisuuksia. Mikäli koiran esiintymistä koetetaan parantaa kehän sisä- tai ulkopuolella
arvostelua häiritsevästi, on ulkomuototuomarilla tai kehätoimitsijalla oikeus puuttua asiaan.
Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan kirjallisen arvostelun. Koira on esitettävä niissä kilpailuluokissa, joihin sillä on osallistumisoikeus, ellei näytteilleasettaja ole
ilmoittanut arvostelukehään koiran poisjäämisestä. Näyttelytoimikunnalla on oikeus antaa koiralle lupa poistua ennen näyttelyn päättymistä.

9. ARVOSTELUPERUSTEET
Koirat arvostellaan luokittain luettelon mukaisessa järjestyksessä. Koirista annetaan kirjallinen
arvostelu.
9.1. Kirjallinen arvostelu
Kirjallinen yksittäisarvostelu edeltää kilpailukuokkaa. Koirille ei tässä vaiheessa anneta laatupalkintoa, mutta ne arvostellaan mahdollisimman tarkoin verraten koiran rakenteellisia ominaisuuksia suhteessa rotumääritelmään.
9.2. Kilpailuarvostelu:
Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa viisi (5) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Nämä saavat
merkinnän sijoituksesta arvosteluunsa sekä sitä osoittavan nauhan. Lisäksi tuomari voi halutessaan
jakaa niille luokassaan sijoittuneille koirille laatupalkinnon erinomainen (vaaleanpunainen tai lila
nauha), jotka hän haluaa lähettää paras uros- tai paras narttu-luokkaan.

10. ARVOSTELULUOKAT

Koira voi kasvattajaluokkaa lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä arvosteluluokassa, joka ilmoittajalla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan. Urokset ja nartut arvostellaan erikseen lukuun ottamatta rotunsa paras- ja kasvattajaluokkia, ryhmäkilpailuja ja Best in Show -kilpailua.

Koira voidaan ilmoittaa vain yhteen seuraavista luokista (a-h)
a) Pikkupentuluokka 5-6 kk (PEK 5-6), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista
edeltävänä päivänä täyttävät neljä kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kuutta kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut, luokkansa voittanut uros- ja narttupentu osallistuu paras urospentu/ paras narttupentu -kilpailuun. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu -kilpailuun. Pentuluokka on epävirallinen ja se järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa. Best in Show pentu –kilpailu järjestetään päivän päätteeksi rotunsa parhaille pennuille.
b) Pentuluokka 7-9 kk (PEK 7-9), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista
edeltävänä päivänä täyttävät kuusi kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut, luokkansa voittanut uros- ja narttupentu osallistuu paras urospentu/ paras narttupentu -kilpailuun. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu -kilpailuun. Pentuluokka on epävirallinen ja se järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa. Best in Show pentu –kilpailu järjestetään päivän päätteeksi. rotunsa parhaille pennuille.
c) Junioriluokka (JUN), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä
päivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet viittätoista (15) kuukautta.
d) Nuorten luokka (NUO), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä
päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää (24)
kuukautta.
e) Noviisiluokka (NOV) kilpailuarvostelu koirille, jotka eivät ole oikeutettuja osallistumaan muihin
luokkiin purentavirheen tai kivesvikaisuuden vuoksi tai niitä ei ole aiemmin esitetty virallisissa
näyttelyissä, esimerkiksi lemmikkisetterit.
f) Avoin luokka (AVO), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä
päivänä täyttävät kaksikymmentäneljä (24) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet seitsemää (7) vuotta.
g) Sertiluokka (SERT), kilpailuarvostelu koirille, jotka ovat saavuttaneet Suomessa näyttelyistä
valionarvoon oikeuttavat vähintään kolme (3) sertifikaattia ja viimeisimmän niistä yli kaksivuotiaana.
Sertiluokkaan oikeutetulla koiralla ei ole osallistumisoikeutta avoimeen luokkaan.
h) Veteraaniluokka (VET), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä
päivänä täyttävät seitsemän (7) vuotta. Rotunsa paras veteraani-kilpailuun voi osallistua vain koira,
joka on palkittu kunniapalkinnolla. ROP-veteraani saa jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show
veteraanin arvosta.
i) Paras uros-/paras narttuluokka. Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat
sijoittuneet juniori-, nuorten-, noviisi- avoin-, serti-, - tai veteraaniluokassa viiden parhaan joukkoon ja saaneet lisäksi laatumaininnan erinomainen. Rodun parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu. Rotunsa paras koira osallistuu Best In Show-kilpailuun.
j) Kasvattajaluokka (KASV) on laatuarvostelu, jossa kasvattaja kilpailee vähintään kolmen
kasvattamansa saman rotuisen koiran muodostamalla ryhmällä. Koirat saavat olla samasta
yhdistelmästä ja ne voivat olla ilmoitettuna mihin tahansa näyttelyn muista kilpailuluokista (a - h).
Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti. Jos tuomari katsoo
ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa laatumaininnan erinomainen. Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK). Tuomari sijoittaa viisi (5) kasvattajaryhmää
paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut laatumaininnan erinomainen, se
osallistuu Best in Show -kasvattajaryhmän valintaan.
k) Best in Show kasvattajaluokka (BIS-KASV). Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu
kasvattajaryhmä osallistuu näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa
tarvittaessa viisi (5) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen.
l) Jälkeläisluokka (JÄLK) on laatuarvostelu, jossa jälkeläiskoira kilpailee vähintään kolmen
jälkeläisensä muodostamalla ryhmällä. Koirat saavat olla samasta yhdistelmästä ja ne voivat olla
ilmoitettuna mihin tahansa näyttelyn muista kilpailuluokista (a - m). Jälkeläiskoira saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti. Jälkeläiskoiran itsensä on osallistuttava näyttelyyn siihen luokkaan, johon se on sääntöjen mukaan oikeutettu osallistumaan (c – h). Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Jälkeläisluokan kilpailuarvostelu (JÄK). Tuomari sijoittaa viisi (5) jälkeläisryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -jälkeläisryhmän valintaan. Mikäli päällekkäisiä ryhmiä on uroksilla ja nartuilla paljon, näyttelytoimikunnalla on oikeus jakaa jälkeläiskoirat uroksiin ja narttuihin ja näistä kummastakin tuomari sijoittaa viisi parasta ja erinomaisella palkittu voittajaryhmä kilpailee vastakkaisen sukupuolen parasta ryhmää vastaan. ROPryhmä jatkaa BIS-kilpailuun.

m) Best in Show jälkeläisluokka (BIS-JÄLK). Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu jälkeläisryhmä osallistuu näyttelyn parhaan jälkeläisryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa tarvittaessa viisi (5) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen.

n) Best in Show veteraani -kilpailuun (BIS-VET) osallistuvat rotunsa parhaat veteraaniluokissakilpailleet koirat. Tuomari sijoittaa tarvittaessa viisi (5) parasta paremmuusjärjestykseen.

o) Best in Show (BIS) valitaan rotunsa parhaista. Tuomari sijoittaa tarvittaessa viisi (5) parasta koiraa
paremmuusjärjestykseen.

11. PALKINTOA OSOITTAVAT NAUHAT

Arvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein:
kunniapalkinto............................vaaleanpunainen/ lila
Kilpailuarvostelun sijoitukset osoitetaan seuraavin värein:
1. punainen
2. sininen
3. keltainen
4. vihreä
5. vaalean vihreä
Näyttelyssä jaettavat palkintoruusukkeet:
ROP
VSP
ROP-pentu
VSP-pentu
ROP-veteraani
VSP-veteraani
Lisäksi voidaan jakaa
kunniapalkinto
ROP-kasvattaja
ROP-jälkeläisryhmä
Lisäruusukkeita luokissaan sijoittuneille tai tsemppipalkinnot luokissaan sijoittumattomille

12. ARVOSTELUN MUUTTAMINEN
Tuomari ei voi muuttaa koirasta antamaansa arvostelua, ellei ole sattunut järjestely- tai muuta siihen verrattavaa virhettä (esim. koira on arvosteltu luokassa, johon sillä ei ole ollut oikeutta osallistua). Muutos on suoritettava yhdessä näyttelytoimikunnan jäsenen kanssa. Mikäli kyseessä on merkintävirhe, joka voidaan tulosten perusteella oikaista, voidaan se tehdä ainoastaan
näyttelypaikalla. Tuomarin arvostelusta ei voida valittaa, ellei tuomari ole toiminut näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti.


Club Show/ Open show -sääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet

A. Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet
A.1. YLEISTÄ
Tällä hetkellä ei lisäyksiä näyttelysääntöön.
A.2. OSALLISTUMISOIKEUS
Koira voi osallistua näyttelyyn, jos se on rekisteröity johonkin FCI:n tunnustamaan koirarekisteriin.
Rodun tulee olla FCI:n tai Kennelliiton hyväksymä. Muista kuin Kennelliitossa ja pohjoismaisissa
kennelliitoissa rekisteröidyistä koirista on ilmoittautumisen oheen liitettävä kopio ao. maan kansallisen kenneljärjestön rekisteritodistuksesta. Näyttelyyn osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä (joko Indexel-/ tai Datamars-mikrosiru tai tatuointi). Mikäli koira on merkitty jollain muulla kuin Indexel- tai Datamars-mikrosirulla, on sen mukana oltava soveltuva lukulaite. Tunnistusmerkintöjen tarkistus näyttelypaikalla tapahtuu tarvittaessa pistokokein.
Puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi hylätyn koiran ilmoittautumismaksua ei
palauteta.
Nartun astuttaminen näyttelyalueella on kielletty. Imettävää narttua ei saa tuoda näyttelyalueelle.
Koiraa, jonka oletettuun synnytysaikaan on vähemmän kuin 21 vuorokautta, ei saa tuoda
näyttelyalueelle.
Koiran ilmoittautumisasiakirjoihin on liitettävä eläinlääkärin todistus amputoinnista. Osittain tai
kokonaan suomalaisomistuksessa olevalta koiralta vaaditaan, että todistus on Kennelliiton
eläinlääkintälomakkeella.
Koiranpentujen tuominen näyttelyalueelle myyntitarkoituksessa, niiden kaupittelu muutoin kuin
kirjallisin ilmoituksin näyttelyssä ja sen välittömässä läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.
A.2.1 Kivesvikaisuuden toteaminen

Ulkomuototuomari tarkastaa arvostelun aikana kaikkien uroskoirien kivekset. Myös pentuluokassa (4-
alle 9 kk) kilpailevalla uroksella on oltava normaalit kivekset. Mikäli arvosteleva tuomari toteaa koiran
kivesvikaiseksi, se voidaan muilta osin arvostella mutta sitä ei sijoiteta ja arvostelulomakkeeseen
merkitään syy. Jos kyse on noviisiluokan koirasta, koira voidaan arvostella kuten muissakin luokissa
normaalit kivekset omaava koira.
A.2.2 Viaksi katsottavan tai muun ominaisuuden korjaaminen tai muuttaminen

Mikäli näyttelyssä rotua arvosteleva ulkomuototuomari toteaa tai epäilee, että koiralle on tehty jokin
sääntöjen vastainen toimenpide sen ulkomuodon muuttamiseksi, ainoastaan arvosteleva tuomari voi
käynnistää toimenpiteet asian tutkimiseksi. Näyttelysäännön vastaisia käsittelyjä koskevista selvistä
epäilyistä on tehtävä ko. ulkomuototuomarin allekirjoituksella varustettu merkintä
arvostelulipukkeeseen. Koiraa ei sijoiteta.
A.2.3 Koiran käyttäytymisestä näyttelyssä

Koiran hyökättyä tai käytyä kiinni ihmiseen tai toiseen koiraan tai käyttäydyttyä muutoin uhkaavasti
näyttelyalueella tai sen välittömässä läheisyydessä voi kehässä arvosteleva ulkomuototuomari
vihaisuuden vuoksi jättää koiran arvostelematta. Näyttelytoimikunta ei tällöin ole velvollinen
palauttamaan ilmoittautumismaksua näytteilleasettajalle.
A.3. ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisaika päättyy näyttelytoimikunnan asettamana päivänä. Ilmoittautumisen täytyy
todistettavasti olla maksettu (kuitti) ja lähetetty (postileima) viimeistään viimeisenä
ilmoittautumispäivänä. Viimeistä ilmoittautumispäivää seuraavan ensimmäisen arkipäivän postileima
voidaan hyväksyä edellyttäen, että ilmoittautumismaksu on suoritettu viimeistään viimeisenä
ilmoittautumispäivänä. Myöhässä tulleet ilmoittautumiset palautetaan. Ilmoittautumismaksut määrää
näyttelytoimikunta.
Kasvattajaluokasta tai jälkeläisluokasta ei peritä ilmoittautumismaksua. Mikäli kasvattaja tai
jälkeläiskoiran omistaja on kirjallisesti ilmoittanut haluavansa esittää kasvattajaluokan tai
jälkeläisryhmän näyttelyssä, on näyttelytoimikunnan ilmoitettava hänelle luokkaan osallistuvien
kasvattien nimet ja osallistumisnumerot.
Jos käytössä on ns. porrastettu ilmoittautumismaksu, lasketaan ensimmäisiksi koiriksi vain
alentamattomat ilmoittautumismaksut. Näyttelytoimikunnan on selkeästi määritettävä
porrastusperusteet ja ne on mainittava näyttelyn tiedotteessa ja Irlanninsetteri -lehdessä.
A.4. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

Ilmoittautumista ei voi peruuttaa kun se maksuineen on toimitettu näyttelyn järjestäjälle, vaikka
ilmoittautumisaika ei olisi vielä mennyt umpeen. Näytteilleasettajan pyynnöstä palautettavista
ilmoittautumismaksuista (näyttely peruutetaan, koira on sairastunut tai kuollut, ks. Club Show/ Open
Show-säännöt kohta, 4) voidaan vähentää käsittelykulut. Näyttelytoimikunnan on palautettava
ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa siitä, kun näytteilleasettaja on toimittanut
pankkiyhteystietonsa.
A.5. NÄYTTEILLEASETTAJAA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ
Tällä hetkellä ei lisäyksiä näyttelysääntöön.
A.6. VASTUUVAKUUTUS

Tällä hetkellä ei lisäyksiä näyttelysääntöön.
A.7. ULKOMUOTOTUOMARIT

A.7.1 Ulkomuototuomarikohtainen koiramäärä
Suositeltava koiramäärä ulkomuototuomaria kohden on 60 koiraa. Ulkomuototuomarilla on oikeus
kieltäytyä arvostelemasta tätä suurempaa koiramäärää. Koiramäärä ulkomuototuomaria kohden ei saa
olla yli 80. Jos ulkomuototuomarille ilmoitetaan tätä enemmän koiria, ylimääräiset koirat on siirrettävä
muille ulkomuototuomareille ja siirrettävistä roduista on tuomarisihteerin neuvoteltava
ulkomuototuomarin kanssa.
Ulkomuototuomari voi kuitenkin suostua arvostelemaan kaikki hänelle ilmoitetut koirat, mikäli hän
katsoo selviytyvänsä siitä normaaliajassa ja arvostelun kärsimättä. Jos ulkomuototuomarille on
ilmoitettu vähemmän kuin 20 koiraa, näyttelytoimikunnalla on oikeus peruuttaa kutsu.
A.7.2 Ulkomuototuomarimuutokset
Näyttelytoimikunnan joutuessa syystä tai toisesta tekemään pakottavan tuomarimuutoksen
näyttelymaksuja ei palauteta muuta kuin uuden, arvostelevan tuomarin omistamien tai kasvattamien
koirien omistajille.
A.7.3 BIS –kilpailujen arvosteleminen
BIS-kilpailut arvostelee etukäteen nimetty tuomari tai useamman tuomarin toimiessa näyttelyn
tuomareina kaikki tuomarit yhdessä.
A.7.4 Ulkomuototuomarin esteellisyys
Ulkomuototuomari, joka työnsä tai harrastuksensa vuoksi käsittelee näyttelyyn ilmoittautumisia tai
luetteloon tulevia koirien tietoja, ei voi toimia ko. näyttelyssä ulkomuototuomarina.
A.8. KOIRIEN ARVOSTELU

Kun koira on tuotu kehään mittausta tai laatuarvostelua varten, se on esitettävä kaikissa niissä
luokissa ja kilpailuissa, joihin sen saamat palkinnot oikeuttavat sen osallistumaan. Näyttelytoimikunta
voi antaa luvan poistua näyttelypaikalta tai jättää koiran esittämättä (esim. BIS-kilpailuissa).
A.9. ARVOSTELUPERUSTEET

Tällä hetkellä ei lisäyksiä näyttelysääntöön.
A.10. ARVOSTELULUOKAT

Rotujärjestöjen tai kennelyhdistysten samanaikaisesti samassa paikassa järjestämissä näyttelyissä
voidaan ryhmäkilpailut yhdistää yhdeksi yhteiseksi loppukilpailuksi.
A.11. PALKINNOT

Näyttelytoimikunnan on jaettava ruusuke seuraavista saavutuksista ja palkintosijoista:
- ROP
- VSP
- ROP-pentu
- VSP-pentu
- ROP-veteraani
- VSP-veteraani
Lisäksi voidaan jakaa
- kunniapalkinto..vaaleanpunainen/ lila/ viininpunainen
- ROP-kasvattaja
- ROP-jälkeläisryhmä
Lisäruusukkeita luokissaan sijoittuneille tai tsemppipalkinnot luokissaan sijoittumattomille
Näyttelytoimikunta voi halutessaan jakaa muistakin sijoituksista ja saavutuksista esinepalkintoja ja/tai
ruusukkeita ja/tai nauhoja.
A.12. ARVOSTELUN MUUTTAMINEN
Tällä hetkellä ei lisäyksiä näyttelysääntöön.
A.13. MUUT OHJEET
Arvostelun aikana arvostelukehässä saa olla paikalla arvosteltavien koirien ja niiden esittäjien lisäksi
ainoastaan arvosteleva ulkomuototuomari, mahdolliset harjoitus- ja koearvostelijat, tarvittavat
kehätoimitsijat sekä näyttelyn sujumisen edellyttämät näyttelytoimikunnan edustajat.
B. NÄYTTELYIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
B.1. JÄRJESTÄMISOIKEUS
Näyttelyitä saavat järjestää

- Yhdistys
- Yhdistyksen alaiset alueet erillisestä anomuksesta ja yhdistyksen hallituksen hyväksynnällä
B.2. NÄYTTELYLAJIT

B.2.1 Club Show

kerran vuodessa järjestettävä yhdistyksen epävirallinen päänäyttely. Järjestelyistä vastaa hallituksen
asettama työryhmä.
B.2.2 Open Show’t

1-2 kertaa vuodessa pidettävä, epävirallinen näyttely, jonka yhdistyksen alaiset alueet voivat järjestää
erillisestä anomuksesta ja yhdistyksen hallituksen hyväksynnällä
B.3. OPEN SHOW’N ANOMINEN

Näyttelyt anotaan yhdistykseltä vahvistamalla anomuslomakkeella (liitteenä), jonka jokainen kohta on
täytettävä. Yhdistyksellä on oikeus hylätä sellaisen hakijan anomus, joka ei aiemmin ole kyennyt
järjestämään näyttelyä sääntöjen, ohjeiden ja yleisen näyttelykäytännön vaatimalla tavalla.
Anomusten on oltava yhdistyksellä viimeistään 6 kuukautta ennen anotun näyttelyn alkamista.
B.4. NÄYTTELYIDEN AJALLINEN SOVITTAMINEN

Club Show järjestetään pääsääntöisesti alkukesästä. Open Show’t ajoitetaan täten talvikaudelle
(tammikuu-huhtikuu) ja syyskaudelle (elokuu-lokakuu).
B.5. TULOSTEN TOIMITTAMINEN
Näyttelyn tulokset on toimitettava yhdistykselle viimeistään neljän viikon kuluttua näyttelyn
päättymisestä. Tarkastetut ja oikeilla tuomaritiedoilla varustetut arvostelulomakkeet toimitetaan
numerojärjestyksessä niitä toisistaan irrottamatta. Mukana on seurattava vähintään kaksi
näyttelyluetteloa, joista yhteen on merkitty kaikki koirien saamat näyttelytulokset. Lisäksi mukaan on
liitettävä tulokset ryhmä- ja näyttelyn paras -kilpailuista.
B.6. NÄYTTELYMAKSUOSUUS OPEN SHOW’SSA
Yhdistys ei peri järjestävältä alueelta ns. “häntäveroa” vaan alue vastaa järjestämästään näyttelystä
taloudellisesti täysin itsenäisesti. Yhdistys tukee näyttelyä lahjoittamalla ruusukkeet järjestettävään
näyttelyyn sekä tarjoamalla maksutonta ilmoitustilaa sekä lehdessä että yhdistyksen kotisivuilla.
B.7. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

B.7.1 Toimikunnan kokoonpano

Näyttelyn järjestämisestä vastaa näyttelytoimikunta, jossa on hyvä aina olla ainakin seuraavat jäsenet:

- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- sihteeri
- rahastonhoitaja
- järjestelypäällikkö
- toimistopäällikkö

Näyttelyn aikana (tuomareiden saapumisesta heidän lähtöönsä) paikalla on oltava kielitaitoinen
tuomareista huolehtiva henkilö, joka on mielellään pätevöity kehätoimitsija. Näyttelytoimikunta on
myös viime kädessä vastuussa näyttelyn arvosteluaikataulusta, tuloksista, niiden molempien
tarkastamisesta ja tulosten toimittamisesta määräajassa yhdistykselle. Tehtäväjaosta eri
toimihenkilöiden kesken kukin näyttelytoimikunta päättää itse.
B.7.2 Näyttelyn sihteeri

Näyttelyn sihteerin työtä helpottaa suuresti jos hän on pätevöity kehätoimitsija. Sihteeri hoitaa
toimikunnan kokouskutsut, varaa kokoustilat ja pitää kokouspöytäkirjaa sekä huolehtii
kirjeenvaihdosta. Hän koordinoi ulkomuototuomareiden ja kehäsihteereiden kutsumisen ja huolehtii
heidän matkustus- ja majoitustarpeistaan. Näyttelyllä voi työn laajuuden mukaan olla tarvittaessa
useita sihteereitä. Myös ulkomuototuomariyhteyksistä vastaavan sihteerin tulee mielellään olla
pätevöity kehätoimitsija ja riittävän kielitaitoinen (puhuttava vähintään yhtä FCI:n virallista kieltä).
B.7.3 Näyttelyohjaus

Yhdistys antaa taustatukensa ohjaamalla näyttelytoimikuntaa näyttelyn etukäteisjärjestelyissä. Ohjaaja nimetään kulloinkin erikseen tarpeen mukaan.
B.8. NÄYTTELYPAIKKA

Näyttelypaikkaa valittaessa on huomioitava odotettu koira- ja yleisömäärä sekä ajankohta. Yli 20
asteen pakkasella kaikki koirat on arvosteltava sisätiloissa. Näyttelypaikalla on oltava riittävästi
sääsuojia ulkomuototuomareille ja kehätoimitsijoille. Arvostelukehien on oltava riittävän suuret ja
kehäpohjien tasaiset sekä pinnaltaan sellaiset, että koirat voidaan niissä vaivatta arvostella. Kaikissa
yli 1000 koiran näyttelyissä on oltava valmius välittömään ensiapuun sekä ihmisille että eläimille.
Kuntakohtaiset erikoismääräykset ja luvat on selvitettävä eri viranomaisilta. Lupia tai ilmoituksia
voidaan tarvita ainakin:
- huvitilaisuuden järjestämiseen
- äänentoistolaitteiden käyttämiseen
- äänitteiden soittamiseen
- tilapäisiin pysäköintijärjestelyihin
- opasteiden ja mainosten pystytykseen
- elintarvikkeiden myyntiin ja tarjoiluun
B.9. NÄYTTELYSTÄ TIEDOTTAMINEN
B.9.1 Tiedote

Jokaisesta näyttelystä on tehtävä monistettu tai painettu tiedote eli PM, josta käy ilmi

- näyttelyn paikka, aika ja tyyppi
- ilmoittautumismaksut sekä viimeinen ilmoittautumispäivä mahdollisine porrastuksineen
- ilmoittautumisosoite
- ilmoittautumismaksun suoritustapa
- näyttelyssä arvosteltavat luokat
- näyttelyn yhteydessä mahdollisesti järjestettävät kokeet, kilpailut ja muut erilliskilpailut

- kaikki ulkomuoto- ja muina tuomareina toimivat henkilöt
- yhteystiedot tiedusteluja varten, suuremmissa näyttelyissä oltava myös vieraskielinen neuvonta
(ruotsi, englanti)
- monipäiväisissä näyttelyissä kunkin rodun arvostelupäivä
- Kennelliiton rokotus- ja tunnistusmerkintämääräykset
Jos tiedotteeseen painetaan ilmoittautumislomake, on käytettävä mielellään yhdistyksen A4-kokoista
lomaketta.
B.9.2 Ilmoitus Irlanninsetteri-lehdessä

Näyttelystä on julkaistava Irlanninsetteri-lehdessä yhdistyksen antamien ohjeiden mukaan laadittu ns.
työsarkailmoitus hyvissä ajoin ennen näyttelyajankohtaa. Näyttelyn järjestäjä laatii ilmoituksen
yhteistyössä lehden toimituksen kanssa ja näyttelyn ohjaaja tarkistaa sen. Näyttelytoimikunta vastaa
virheellisten tietojen oikaisuista aiheutuneista kuluista. Irlanninsetteriin tarkoitettu ilmoitus on
toimitettava lehdessä ilmoitettujen viimeisten toimituspäivämäärien mukaisesti. Ilmoitus
Irlanninsetterissä on näyttelytoimikunnalle maksuton.
B.10. ILMOITTAUTUMISTEN KÄSITTELY JA NÄYTTELYLUETTELO
B.10.1 Ilmoittautumisten vastaanotto

Näyttelyyn hyväksytään vain määräaikana tulleet tai postileimatut kirjalliset ilmoittautumiset, joiden
mukana seuraa maksukuitti tai sen kopio. Myöhästyneet ilmoittautumiset palautetaan välittömästi
merkinnällä “myöhästynyt”. Myöhästyneet ilmoittautumismaksut on palautettava, jos mahdollista,
näyttelypäivään mennessä vähennettynä käsittelykuluilla. Ilmoittautumisista tarkistetaan kaikki tiedot.
Erityisesti tarkistetaan, että koira on ilmoitettu oikeaan luokkaan (ikä, saavutetut sertifikaatit).
Kasvattaja- ja jälkeläisluokkien ilmoittautumiset on käsiteltävä erikseen, ja kasvattajalle/ jälkeläiskoiran
omistajalle on ilmoitettava täyden ryhmän koirat.
Ilmoittautumiset lajitellaan ja lasketaan roduittain ja ulkomuototuomareittain heti niiden saavuttua.
Samalla tarkastetaan, että ulkomuototuomarikohtaiset koiramäärät ovat ohjeiden puitteissa
(Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet, kohta A.7.1). Siirroista on neuvoteltava ulkomuototuomarin
kanssa.
Ilmoittautumisten vastaanottajan ja rahastonhoitajan on keskenään sovittava maksutarkastusten ja -
palautusten suorittamisesta. Näyttelyn maksuliikenteeseen käytettävän tilin tulee olla yhdistyksen oma
tili.
B.10.2 Aikataulun laadinta
Aikataulun tarkoituksena on varmistaa, että koirat ovat oikeaan aikaan pai-kalla arvostelua varten.
Riittävä saapumisaika on noin tuntia ennen koiran arvioitua arvosteluaikaa. Näyttelyyn saavutaan
porrastetun aikataulun mukaan, kuitenkin viimeistään klo 12.00. Jos näyttelyn eläinlääkäri on paikalla
tämän jälkeenkin, voi näyttelyn järjestäjä määrätä myöhäisemmän viimeisen saapumisajan.
Näyttelystä saa poistua, kun koira on esitetty kaikissa sen saamien palkintojen edellyttämissä luokissa
ja kilpailuissa.
Jokaista arvostelukehää varten laaditaan ohjeellinen arvosteluaikataulu. Aikataulun laadinnassa
lasketaan ulkomuototuomarin arvostelevan keskimäärin 12–15 koiraa tunnissa (tuomarin yksilöllinen
ajankäyttö otettava huomioon). Tätä pienemmille koiramäärille ei tarvitse määritellä tarkkaa
arvosteluajankohtaa. Kehäsihteereiden työtä ja aikataulussa pysymistä helpottaa mikäli jokaisen
luokan alkamiselle on etukäteen määritelty alkamisajankohta. Kehätoimitsijat huolehtivat siitä, että
aikataulua noudatetaan.
B.10.3 Kirjeet näytteilleasettajille

Kaikille näytteilleasettajille on hyvissä ajoin ennen näyttelyä lähetettävä kirje, jotta he tietävät
ilmoittautumisensa saapuneen perille. Kirjeessä tulee olla
- kartta ja/tai ajo-ohjeet näyttelypaikalle
- arvosteluaikataulu sekä tieto, mihin mennessä on saavuttava näyttelypaikalle
- tieto mahdollisista ulkomuototuomarimuutoksista
- muistutus rokotusmääräyksistä ja tunnistusmerkinnästä
- yhteystiedot näyttelypaikalle näyttelypäivänä
- mielellään näyttelyalueen kartta sekä malli tai seloste opasteista näyttelypaikalle ja selvitys
näyttelyalueen palveluista ja mahdollisista parkkimaksuista
On muistettava lähettää kirje myös kasvattaja- tai jälkeläisluokan esittäjille sekä kehäsihteereille.
Kirjeen, jonka mukana voidaan postittaa myös koiran/kilpailijan näyttelynumero, on oltava näyttelyyn
ilmoittautuneilla mielellään viimeistään noin viikkoa ennen näyttelyä. Kirjeen saa lähettää sähköpostilla
vain jos näytteilleasettaja on siihen kirjallisen suostumuksensa antanut. Näyttelytoimikunta ei vastaa
kadonneista sähköposteista.
Mikäli näyttelyyn on ilmoittautunut ulkomaisia näytteilleasettajia, on korrektia kääntää kirje myös
esimerkiksi englanniksi.
B.10.4 Näyttelyluettelo

Näyttelystä on oltava painettu tai monistettu luettelo, jossa on lueteltu kaikki näyttelyyn ilmoitetut
koirat. Rotujärjestöjen tai kennelyhdistysten samassa paikassa yhdessä järjestämät näyttelyt voivat
tehdä yhteisen luettelon. Luettelossa on hyvä olla arvosteltavat rodut, sukupuolet ja luokat myös
englanniksi mikäli tuomari tai näytteilleasettajista joku on muu kuin suomalainen.
Aikataulu painetaan myös näyttelyluettelon alkuun. Lisäksi näyttelyluettelosta on ilmettävä BISkilpailujen arvioitu alkamisaika sekä tuomareiden nimet jos tuomarit eivät arvostele niitä yhdessä.
Luettelossa on jokaisesta koirasta ilmoitettava sen täydellinen virallinen nimi, tittelit, syntymäaika, isän
ja emän nimet sekä omistajan nimi ja osoite ja näyttelyn järjestäjän niin halutessa isän ja emän
mahdolliset tittelit, kasvattajan nimi ja kotipaikka. Näyttelyn järjestäjä päättää, mitkä muut tittelit
julkaistaan.
Mikäli kasvattajaluokat halutaan numeroida, kannattaa niille käyttää täysin erillistä numerointia.
Näyttelyluettelon saa julkistaa vasta näyttelypäivän aamuna, monipäiväisissä näyttelyissä
ensimmäisen näyttelypäivän aamuna.
B.11. ULKOMUOTOTUOMARIT
B.11.1 Ulkomuototuomarilistan laadinta

Listan laadinta on hyvä aloittaa heti yhdistyksen hyväksyttyä näyttelyn. Ulkomuototuomareihin otetaan
ensin yhteyttä puhelimitse, faksilla tai sähköpostitse ja sen jälkeen lähetetään kirjallinen kutsu
yhdistyksen sitä varten laatimalla lomakkeella. Kutsussa on oltava selkeästi mainittuna yhteyshenkilön
nimi ja yhteystiedot sekä päivisin että iltaisin. Jo kutsussa olisi mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava
rodut, joita ulkomuototuomarin toivotaan arvostelevan. Tuomarien määrässä on hyvä käyttää tervettä
harkintaa jottei taloudellisia ylilyöntejä tule.
Kun ulkomuototuomari on kirjallisesti vastannut arvostelukutsuun ja näin ilmoittanut ottavansa kutsun
vastaan, hänellä ei ole oikeutta peruuttaa arvostelutehtäväänsä ilman pätevää syytä (esim. työeste,
sairaus).
B.11.2 Yhteydenpito ulkomuototuomareihin

Ulkomuototuomareille lähetetään mahdollisimman varhain tiedustelu heidän matkasuunnitelmistaan
sekä näyttelyn PM, joka voi olla suomenkielinen. Ilmoittautumisajan päätyttyä ulkomuototuomarille
ilmoitetaan välittömästi hänelle arvosteltavaksi ilmoitettujen koirien määrät roduittain. Samalla
selvitetään matka-, majoitus- ja ruokailujärjestelyt näyttelyn aikana. On myös muistettava mainita,
onko näyttely sisä- vai ulkotiloissa. Lisäksi ulkomuototuomarille on ilmoitettava, mihin hän voi ottaa
yhteyttä vielä näyttelyä edeltävänä päivänä sekä miten hänet voi tavoittaa näyttelyn aikana.
B.11.3 Korvaukset

Ellei näyttelytoimikunta ole tehnyt tuomarin kanssa erillistä sopimusta korvattavia ovat

Matkakorvaus
Rautatiet: I luokka (makuuvaunu)
Lentokone: turistiluokka
Laiva: I luokka
Oma auto: voimassa oleva kilometrikorvaus
Matkat on pyrittävä suorittamaan toimeksiantajalle edullisimman järjestelyn mukaan. Tämä tulee
harkittavaksi etenkin silloin, kun oman auton käyttö on kyseessä, koska kustannukset omaa autoa
käytettäessä saattavat nousta korkeammiksi kuin muita matkustustapoja käyttäen. Esim. jos
ulkomuototuomari asuu Helsingissä ja näyttely on Oulussa, maksetaan korkeintaan lentolipun hinta
Helsinki-Oulu-Helsinki, ellei toisin ole sovittu. Matkalaskuihin on tehtävä erittely kuluista mieluiten
kuitteineen. Jos ulkomuototuomari on itse maksanut matkalippunsa, on kuitti liitettävä matkalaskuun.
Lisäksi näyttelytoimikunnan on varauduttava valuutanvaihtokuluihin, mikäli matkakuluja ei makseta
ulkomaisen ulkomuototuomarin omalla valuutalla. Ulkomaisen tuomarin kohdalla on varauduttava
mahdollisiin tietulli- yms. maksuihin.
Majoitus
Ulkomuototuomarille järjestetään majoitus yhden hengen huoneessa, ellei hänen kanssaan toisin
sovita. Huoneessa on oltava oma wc ja suihku. Majoitus- ja ruokailukulut maksetaan todellisten
kulujen mukaan. Huonepalvelusta aiheutuneet kulut mahdollisine puhelinmaksuineen maksaa
ulkomuototuomari itse.
Päiväraha
Suomalainen ulkomuototuomari: Jokaiselta alkavalta vuorokaudelta kulloinkin voimassa olevan
Kennelliiton matkustussäännön mukainen päiväraha. Ulkomainen ulkomuototuomari: Kuten
kotimaisilla. Päiväraha maksetaan kahden päivän näyttelyissä korkeintaan neljältä päivältä ja yhden
päivän näyttelyissä korkeintaan kolmelta päivältä. Jos peräkkäisinä päivinä järjestetään useampia
yhden päivän näyttelyitä, joissa sama tuomari arvostelee, tuomari on oikeutettu saamaan päivärahat
matkapäiviltä sekä yhden päivärahan arvostelupäivää/näyttelyä kohti ellei toisin ole sovittu. Kaikki
kulukorvaukset on suoritettava näyttelyn aikana asianomaisen niin halutessa.
B.11.4 Ulkomaisten ulkomuototuomareiden ohjaus
Ulkomaisille ulkomuototuomareille lähetetään hyvissä ajoin ennen näyttelyä Club Show’n/ Open
Show’n arvosteluohjeet jollakin FCI:n kielellä. Ulkomaisilta ulkomuototuomareilta on syytä myös
varmistaa se, millä kielellä he sanelevat arvostelut, jotta heille osataan hankkia oikeaa kieltä taitavat
kehätoimitsijat. Kun ulkomuototuomari arvostelee ensimmäistä kertaa Suomessa, on
näyttelytoimikunnan järjestettävä hänelle ohjaustilaisuus ennen näyttelyä.
Tilaisuudessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
- arvostelun kulku
- tuomarin velvollisuus tarkastaa koirien kivekset arvostelun aikana
- noviisi- ja sertiluokkien ilmoittautumisperusteet
- asiat, joista ulkomuototuomari huolehtii ja asiat, joista huolehtivat kehätoimitsijat
- ryhmäkilpailujen kulku
Tilaisuudesta on hyvä neuvotella etukäteen näyttelyohjaajan kanssa. Näyttelyssä, jossa arvostelee
ulkomaisia ulkomuototuomareita, tulee olla suomenkieliset, FCI:n viralliset rotumääritelmät. Muille kuin
FCI-maista tuleville tuomareille on näyttelyn järjestäjän toimitettava etukäteen FCI:n viralliset
rotumääritelmät tuomarin arvosteltavista roduista jollakin FCI:n kielellä.
B.12. KEHÄTOIMITSIJAT

Jokaisessa kehässä on hyvä olla vähintään yksi pätevöity kehätoimitsija. Kehätoimitsijan pätevöimisen
alaikäraja on 16 vuotta. Pätevöity kehätoimitsija ei välttämättä ole se, joka kirjoittaa arvostelut, joten
on muistettava varmistaa, että jokaisessa kehässä on myös vähintään yksi kirjoittamaan suostuva ja
kykenevä toimitsija. Kennelliiton pätevöimä ulkomuototuomari voi toimia kehätoimitsijana sellaisissa
kehissä, joissa ei arvostella rotuja, joiden arvosteluoikeudet ko. tuomarilla on.
Kehätoimitsijat kutsutaan hyvissä ajoin mielellään kirjallisesti. Ennen näyttelyä kehätoimitsijoille
ilmoitetaan kirjallisesti, missä kehässä (tuomari, rodut ja koiramäärät) he työskentelevät. Kirjeessä on
ilmoitettava myös aikataulut, tulo-ohjeet näyttelypaikalle sekä tiedot mahdollisesta majoituksesta ja
ruokailuista. Kehätoimitsijoille voidaan lähettää myös lomake, joka helpottaa matkakorvausten ja
mahdollisen päivärahan maksamista näyttelypaikalla.
Pätevöidylle kehätoimitsijalle maksetaan näyttelyssä työskentelystä korvaukset kuten
ulkomuototuomarille ellei toisin ole sovittu. Oman auton käytöstä kehätoimitsijan on sovittava
etukäteen näyttelyn järjestäjän kanssa. Kaikille kehässä työskenteleville annetaan näyttelyluettelo ja
tarjotaan kehään välipalaa ja virvokkeita sekä ruoka näyttelypaikalla tai lounaslippu.
Kehätoimitsijaharjoittelijalle ei voida antaa merkintää suoritetusta harjoittelusta koska näyttely on
epävirallinen. Kaikki kulukorvaukset on suoritettava näyttelyn aikana asianomaisen niin halutessa.
Kehätoimitsija ei saa esittää koiraa siinä kehässä, jossa hän työskentelee. Ulkomuototuomarin
perheenjäsen ei voi toimia tämän kehätoimitsijana.
B.13. ELÄINLÄÄKÄRI

Näyttelyllä on oltava sopimuseläinlääkäri, jonka kanssa on sovittu ajanjakso jonka hän on
näyttelypaikalla tai hänen on oltava tavoitettavissa koko näyttelyn ajan.
B.14. TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Näitä järjestämisohjeita täydentävät näyttelyiden eri työryhmien ja näyttelytoimikunnan
tehtäväkuvaukset